Vụ Đông - Xuân vừa qua, nhờ sự phấn đấu anh dũng của đồng bào, chiến sĩ và cán bộ, chúng ta đã vượt qua nhiều khó khăn và đạt kết quả khá. Năng suất lúa và màu đều cao hơn năm ngoái.

Hiện nay, có nơi chưa đủ nước làm vụ mùa.

Rút kinh nghiệm vụ Đông - Xuân vừa qua, đồng bào và cán bộ ta phải tập trung sức chống hạn để giành một vụ mùa thắng lợi. Nhiệm vụ của nhân dân ta lúc này là phải quyết tâm đánh thắng thiên tai và địch họa.

Trước mắt, chúng ta phải ra sức chống hạn cho lúa Thu, cho mạ, chống hạn để gieo thêm mạ đủ cấy vụ mùa và cày bừa ruộng mùa để cấy kịp thời vụ. Trong khi chống hạn, phải tích cực phòng và chống bão lụt và chống địch phá hoại đê điều.

Thanh niên phải là lực lượng chính, hăng hái, xung phong chống hạn và đề phòng lụt, thi đua bảo đảm cho sản xuất vụ mùa thắng lợi.

Các chiến sĩ phải chiến đấu giỏi hơn nữa, bắn rơi nhiều máy bay Mỹ, đồng thời phải tranh thủ thời gian giúp dân chống hạn, phòng lụt, để bảo vệ nhân dân sản xuất, cày cấy vụ mùa.

Ngoài nhiệm vụ sản xuất trong nhà máy, công nhân ở các xí nghiệp phải cử một số người về giúp bà con nông dân chống hạn, phòng lụt.

Cán bộ ở các cơ quan trung ương và tỉnh, huyện phải chia nhau về các xã để hướng dẫn, giúp đỡ bà con xã viên chống hạn, làm mùa, phòng lụt.

Các ngành ở trung ương phải tích cực và thiết thực giúp các địa phương khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất vụ mùa.

Đồng bào, chiến sĩ và cán bộ ta nhất định phải đánh thắng thiên tai, địch họa và giành lấy một vụ mùa thắng lợi, góp phần đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi to lớn hơn nữa.

T.L.

------------------

- Báo Nhân Dân, số 4840, ngày 11-7-1967, tr.1.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd,t.15, tr.357-358.

Tin liên quan

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Địa phương giàu, cả nước mạnh. Cả nước mạnh, địa phương giàu

Tôi rất tâm đắc với nội dung bài xã luận “Dân giàu nước mạnh; nước mạnh dân giàu” đăng trên báo Nhân Dân ngày 5/3/1988. Quan điểm về quan hệ kinh tế - xã hội giữa một người, một nhóm, một tập thể với cả nước, cả xã hội đã được trình bày rõ. Ở đây tôi muốn nêu một khía cạnh khác về mối quan hệ giữa cả nước và một địa phương, mà địa phương là bộ phận hợp thành của cả nước.