Miền Nam Liên Xô có 5 nước Cộng hòa Xôviết: Udơbêkistăng, Tuyếcmênistăng, Cadastăng, Tácgikistăng và Kiếcghidi. Ở đó, khí hậu cũng nóng như ở nước ta, và cũng sản xuất lúa và bông như nước ta. Trước Cách mạng Tháng Mười, nhân dân các xứ ấy cũng bị chế độ Nga hoàng áp bức, bóc lột tàn tệ, như nhân dân ta lúc còn dưới chế độ thực dân và phong kiến.

Từ ngày Cách mạng Nga thành công, dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, tình hình 5 xứ ấy đã thay đổi một cách mau chóng. Vài thí dụ:

- Về công nghiệp - 5 xứ ấy (cộng 17 triệu người) sản xuất sức điện nhiều bằng sức điện tổng cộng của 7 nước: Thổ Nhĩ Kỳ, I răng, Đại Hồi, Ai Cập, Irắc, Xiri và Ápganistăng (7 nước này cộng lại có 156 triệu người).

- Về nông nghiệp - Cứ 1.000 mẫu tây ruộng đất, thì Udơbêkistăng có 14 cái máy cày, Pháp chỉ có 7 cái. Nghề trồng bông, mỗi mẫu tây Udơbêkistăng sản xuất 21 tạ, Mỹ sản xuất 8 tạ 3, Irăng sản xuất 4 tạ rưỡi.

- Về y tế - Trước cách mạng, 3 vạn 1.000 người Udơbếch mới có 1 bác sĩ, nay 900 người thì có 1 bác sĩ. Pháp 1.000 người chỉ có một bác sĩ.

Về văn hóa - Cứ 1 vạn người Udơbếch thì có 65 học sinh đại học. Pháp chỉ có 36 người. (Trong Đoàn nghệ thuật Liên Xô sang thăm nước ta hiện nay, nữ đồng chí Mavôlianôva là người Tácgikistăng. Đồng chí ấy là một đại biểu Xôviết tối cao, lại là một người hát rất giỏi).

5 nước cộng hòa bạn có thành tích vẻ vang như vậy, là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Liên Xô, đồng thời là do nhân dân đoàn kết đấu tranh, chịu khó, chịu khổ, vượt mọi khó khăn, đã bao nhiêu năm.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và của Chính phủ ta, nhân dân ta đoàn kết đấu tranh như nhân dân các nước bạn, thì nhất định cũng sẽ thành công như nhân dân các nước bạn.

C.B.

---------------

Báo Nhân Dân, số 635, ngày 28-11-1955, tr.2.

Tin liên quan