Đồng chí Bùi Đức Sung là một cán bộ quân đội. Qua các đợt công tác phát động quần chúng, đồng chí đều tìm bắt được rễ tốt, phát hiện được địa chủ cường hào gian ác. Ngoài ra còn có nhiều thành tích:

Địa chủ xúc xiểm, gây thù oán giữa đồng bào Kinh và đồng bào Thổ. Đồng chí đã kiên nhẫn phát động tư tưởng nhân dân, làm cho mọi người thấy rõ âm mưu chia rẽ dân tộc của địa chủ trong xã. Đồng bào Kinh và Thổ xóa bỏ oán thù cũ, đoàn kết đấu tranh thắng lợi.

Nhân dân gặp nạn đói, công tác phát động khó khăn, đồng chí điều tra, nghiên cứu kỹ tình hình đói kém và khả năng của nhân dân, cùng nhân dân bàn bạc tìm cách giúp đỡ nhau, tổ chức làm đổi công kịp thời vụ, nên đã vượt qua được nạn đói.

Gần gụi nhân dân, đồng chí đã nhìn thấy những khó khăn và nguyện vọng của nhân dân, khêu gợi sáng kiến của nhân dân, cùng nhân dân đặt kế hoạch xây cống dẫn nước cứu 300 mẫu ruộng khỏi mất mùa.

Qua mỗi công tác, đồng chí Sung đều gặp rất nhiều khó khăn, nhưng đồng chí đều làm có kết quả tốt. Vì đồng chí đã theo đúng đường lối của Hồ Chủ tịch dạy là: Dựa vào nhân dân thì việc gì, dù khó đến đâu cũng có thể làm được.

H.B.

------------

- Báo Nhân Dân, số 502, ngày 18-7-1955, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.47.

Tin liên quan