Trung tuần tháng 11, sau trận Hòa Bình, tướng giặc Tátxinhi huênh hoang tuyên bố: "Thắng trận này là do quân Pháp đã thắng luôn trong 10 tháng nay" .

Cùng lúc đó, tên Bộ trưởng Thuộc địa Pháp tuyên bố: "Từ nay, quân Pháp tranh li quyền chủ động".

Nếu giặc Pháp không mt quyền chủ động, thì sao phải tranh li? Phi tranh li, tức là trong 10 tháng qua, địch đã mất quyền chủ động, đã thua nhiều trận; tức là quân ta nm quyn chđng.

Thế là Tátxinhi đã bị bạn nó tát vào mồm.

Hơn nữa, từ trận Chợ Bến - Hòa Bình, ta đã tiêu dit 35 đi đi địch. Cái tát ấy càng đau cho Tátxinhi hơn. Vậy có thơ rằng:

"Hỡi Tátxinhi,

Khua mồm làm chi,

Cho khổ thân mi?

Thôi thì cuốn gói, chuồn đi cho rồi!".

C.B.

---------

- Báo Nhân Dân, số 39, ngày 3-1-1952, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.274.

Tin liên quan