Thủ đô ta có mấy con đường đang giữ những cái tên “chướng tai gai mắt”. Các báo đề nghị sửa đổi. Rất đúng. Song ngoài những tên đường, có mấy hiệu phố vẫn còn giữ cái tên cũng hơi “chướng tai gai mắt”. Thí dụ: nhà in thì giữ tên “Imprimerie”, thợ may “Tailor” hoặc là “Tailleur”, tiệm tắm “Bain chaud”, v.v..

Ngoài ra, có những phong bì và giấy viết thư cũng còn giữ vết tích “chướng tai gai mắt” như vậy. Thiết tưởng bà con ta nên tự động xóa bỏ những vết tích ấy.

Tục ngữ ta có câu: “Xem mặt đặt tên” và “danh chính ngôn thuận”, thật là đúng vậy thay!

C.B.

------------

Báo Nhân Dân, số 304, ngày 30-12-1954, tr.2.

Tin liên quan