Quang cảnh Tết năm ấy:

- Ở Liên Xô và các nước dân chủ mới, nhân dân phải lo xây dựng lại hàng nghìn thành thị và hàng vạn làng mạc bị phát xít Đức đốt phá sạch trơn.

- Ở Trung Quốc, với 500 vạn binh lính do Mỹ trang bị và hơn 1.000 máy bay Mỹ cho, bọn Tưởng Giới Thạch đang ào ạt tiến công, 50 vạn quân Giải phóng phải chống lại kẻ địch cực kỳ hung ác.

- Ở Ấn Độ, Diến Điện, Nam Dương…, nhân dân còn bị bọn đế quốc thống trị.

- Ở nước ta thì giặc thực dân cướp nước đang hoành hành. Đồng bào Nam Bộ chỉ có gậy tầm vông để chống giặc. Hà Nội anh dũng vật lộn với giặc trong khói lửa Thủ đô. Quân và dân ta phải vượt những khó khăn không thể tưởng tượng, để xây dựng nơi căn cứ cho cuộc kháng chiến trường kỳ.

Thật là một cái Tết gian lao cực khổ!

VÀ TẾT NĂM 1956

Qua 10 năm hy sinh và phấn đấu không ngừng, Tết năm nay hoàn toàn đổi mới:

- Liên Xô đang thắng lợi tiến mạnh đến chủ nghĩa cộng sản.

- Quân Giải phóng đã đánh cho bọn Tưởng tan tác, chúng phải trốn sang đảo Đài Loan. Quan thầy Mỹ của chúng cũng bị đá đít ra khỏi Trung Quốc. Cách mạng hoàn toàn thành công đã 6 năm, 620 triệu nhân dân Trung Hoa - cũng như các nước bạn khác - đang hăng hái thi đua xây dựng xã hội chủ nghĩa.

- Nước Ấn Độ to lớn, và các nước Nam Dương, Diến Điện,… đã thành những nước độc lập, tự do.

Nói tóm lại: Trong 10 năm qua, thế lực của đế quốc đã bị dồn lại rất hẹp. Thế lực xã hội chủ nghĩa và hòa bình, dân chủ đã phát triển rất to. Ở nước ta thì kháng chiến đã thắng lợi. Miền Bắc đã hoàn toàn giải phóng, không còn một mống thực dân. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thành một bộ phận trong đại gia đình vô cùng rộng lớn - từ Hà Nội, qua Bắc Kinh, Mạc Tư Khoa, đến tận Béc Lanh. Gần 8 triệu nông dân ta đã được giảm tô, và hơn 4 triệu đã được chia ruộng đất. Các ngành kinh tế và văn hóa đã khôi phục dần. Đoàn kết trong Mặt trận Tổ quốc, các tầng lớp nhân dân ta - với sự giúp đỡ khảng khái, vô tư của các nước anh em - đang ra sức thi đua thực hiện kế hoạch khôi phục kinh tế và phát triển văn hóa. Tức là thi đua củng cố miền Bắc về mọi mặt, để cải thiện dần đời sống của nhân dân; để làm chỗ dựa chắc chắn cho đồng bào miền Nam đấu tranh chống Mỹ can thiệp, chống Diệm độc tài; để làm nền tảng vững mạnh cho toàn dân ta đấu tranh đặng thực hiện hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ trong cả nước.

Với tình hình thuận lợi ấy, đối với nhân dân ta cũng như nhân dân các nước anh em bạn hữu ta, Tết này là một cái Tết vui tươi và đầy tương lai tốt đẹp.

Báo Nhân Dân kính chúc toàn thể đồng bào ta và nhân dân các nước anh em bạn hữu: Năm mới thắng lợi mới!

C.B.

------------

Báo Nhân Dân, số 669, ngày 1-1-1956, tr.2.

Tin liên quan