12-1946

- Liên Xô - Đang ra sức hàn gắn những vết thương nặng nề, do phát xít Đức gây ra.

- Trung Quốc - Cách mạng đang gặp rất nhiều khó khăn, do Mỹ giúp, phản động đang rất mạnh.

- Mỹ - Thanh thế đang lên. Giữ độc quyền bom nguyên tử. Kinh tế chưa bị khủng hoảng.

- Anh - Đang giữ nguyên vẹn các thuộc địa, đang hy vọng trở lại thịnh vượng.

- Phong trào dân chủ hòa bình thế giới mới nhóm lên. Công đoàn thế giới mới bắt đầu tổ chức. Phong trào dân tộc giải phóng ở các thuộc địa còn yếu.

- Pháp - Chính phủ mới thay đổi 2 lần. Phái “hùng binh mãnh tướng” sang Đông Dương, hòng mau chóng nuốt sống Việt Nam. Trong nhân dân chưa có phong trào chống chiến tranh xâm lược Việt Nam.

- Việt Nam ta - Bắt đầu kháng chiến, thiếu thốn về mọi mặt. Bị kẹp giữa giặc Pháp ở trước mặt, và Tưởng Giới Thạch ở sau lưng... Chưa được nhân dân thế giới ủng hộ.

12-1953

- Liên Xô - Kế hoạch 5 năm thứ năm gần hoàn thành thắng lợi. Đang tiến mạnh từ chủ nghĩa xã hội đến chủ nghĩa cộng sản.

- Trung Quốc - Cách mạng thành công đã 4 năm. Cuộc chống Mỹ, giúp Triều thắng lợi. Bắt đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội.

- Mỹ - Thất bại to ở Triều Tiên. Mất độc quyền bom nguyên tử và bom khinh khí, vì Liên Xô cũng có, mà còn tốt hơn là khác. Vì chính sách gây chiến mà kinh tế lâm vào khủng hoảng.

- Anh - Đã mất một phần quyền lợi ở những thuộc địa to nhất, giàu nhất, như Ấn Độ, Diến Điện... Vì theo phe Mỹ, chạy đua binh bị mà kinh tế tài chính kiệt quệ.

- Phong trào cách mạng trên thế giới - Các đảng cộng sản và công nhân có hơn 25 triệu đảng viên. Phong trào dân chủ hòa bình thế giới có hàng trăm triệu chiến sĩ. Công đoàn thế giới có hơn 88 triệu đoàn viên... Phong trào dân tộc giải phóng lên cao ở châu Mỹ, châu Phi, châu Á. Cuộc kháng chiến Việt Nam ngày càng thắng lợi.

- Pháp - Chính phủ lập lên đổ xuống 19 lần. Vì phụ thuộc vào Mỹ mà chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đều khủng hoảng. Liên tiếp thua to ở Việt Nam và ở Lào. Phong trào nhân dân chống chiến tranh xâm lược Việt Nam lên rất mạnh.

- Việt Nam ta - Tiến bộ về mọi mặt. Càng đánh càng thắng. Đã tiêu diệt hơn 32 vạn binh sĩ Pháp, giải phóng nhiều đất đai. Có một hậu phương rộng rãi, vững chắc từ Việt Bắc đến Đông Đức. Đã có Luật cải cách ruộng đất, làm cho người cày có ruộng. Không những nhân dân các nước bạn, nhân dân Pháp và các thuộc địa Pháp ủng hộ ta, mà nhân dân các nước khác như Phần Lan, Hy Lạp, Thụy Điển, Ấn Độ, Nhật Bản, Nam Dương, v.v. đều hăng hái ủng hộ cuộc kháng chiến của ta.

Chỉ mấy điểm chính trên đây đã đủ chứng tỏ: Phe ta và ta ngày càng mạnh, phe địch và địch ngày càng yếu. Lại chứng tỏ: Chúng ta cố gắng làm trọn hai nhiệm vụ trung tâmđẩy mạnh kháng chiến và cải cách ruộng đất thì kháng chiến nhất định thắng lợi, kiến quốc nhất định thành công.

C.B.

---------

- Báo Nhân Dân, số 158, từ ngày 6 đến ngày 10-1-1954, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.383-385.

Tin liên quan