Tháng 5 vừa qua đã chứng kiến nhiều thắng lợi của phe ta, và nhiều thất bại của phe đế quốc, nhất là đế quốc Mỹ.

Hôm 1-5, hàng trăm triệu thợ thuyền và nhân dân lao động khắp thế giới đã biểu dương rầm rộ tinh thần đoàn kết và chí khí phấn đấu của mình, làm cho chủ nghĩa đế quốc thêm hoảng sợ.

Hai Đảng Cộng sản mới đã thành lập ở đảo Rêuyniông (thuộc địa Pháp tại châu Phi) và ở Canađa. Thế là hàng ngũ hùng mạnh của chủ nghĩa Mác-Lênin vĩ đại lại có thêm hai đội quân chiến đấu.

Xingapo bị thực dân Anh thống trị đã 140 năm trường. Vì nhân dân đấu tranh bền bỉ, Anh đã phải nhượng bộ và nhận cho Xingapo có quyền tự trị bước đầu (Anh vẫn giữ ngoại giao và quốc phòng). Trong cuộc tuyển cử vừa rồi, phe hữu đã thất bại. Phe tả là Đảng “Hành động nhân dân” đã thắng to và đã tổ chức chính phủ.

Nhật Bản, trong cuộc tuyển cử Thượng nghị viện, đảng phản động của Thủ tướng Kisi đã thất bại, không giành được hai phần ba số đại biểu. Đảng Xã hội và Đảng Cộng sản đã giành được hơn một phần ba số đại biểu, do đó, hai đảng này sẽ ngăn chặn được âm mưu của phe phản động hòng sửa đổi hiến pháp theo ý muốn của đế quốc Mỹ.

Gần mười năm nay, với luật “cấm vận”, đế quốc Mỹ đã ngăn trở các nước phe Mỹ buôn bán với các nước phe ta. Nhưng hôm vừa rồi, nước Anh đã ký với Liên Xô một hiệp định buôn bán với thời hạn là 5 năm, và với số tiền kếch sù là gần 700 triệu đồng bạc Anh.

Đó là một vố rất đau đánh vào uy tín Mỹ, đồng thời là một thắng lợi to của phe ta - đánh tan vòng vây kinh tế của kẻ thù.

Ở Hội nghị ngoại trưởng bốn nước lớn ở Giơnevơ, mặc dù Anh, Pháp, Mỹ tìm mọi cách ngăn cản, nước Cộng hoà dân chủ Đức (với sự ủng hộ của Liên Xô) đã giành được quyền tham gia hội nghị ấy. Đó cũng là một thắng lợi.

Chính phủ Irắc vừa tuyên bố xoá bỏ ba hiệp định nguy hiểm mà Mỹ và bọn phản động Irắc đã ký kết trước ngày cách mạng:

- Hiệp định Irắc nhận viện trợ quân sự của Mỹ.

- Hiệp định Mỹ nhận cung cấp vũ khí cho Irắc.

- Hiệp định Mỹ viện trợ kinh tế cho Irắc “theo chính sách Aixenhao.

Trong lời tuyên bố, Chính phủ Irắc nói: “Cần phải xoá bỏ, vì Mỹ lợi dụng những “viện trợ” ấy để can thiệp vào nội trị và ngoại giao của Irắc, xâm phạm chủ quyền của Irắc”.

Lời tuyên bố ấy đã vạch trần bộ mặt hung ác của đế quốc Mỹ, đồng thời lên án tất cả bọn phản động đã nhận “viện trợ Mỹ”, như bè lũ chính quyền miền Nam Việt Nam. Đó là một thắng lợi mới trong phong trào chống Mỹ.

Ở miền Bắc nước ta, vụ chiêm năm nay được mùa. Trong khóa họp thứ 10, Quốc hội ta đã thông qua kế hoạch hợp tác hoá nông nghiệp. Hai thắng lợi ấy của nhân dân ta góp phần làm cho thắng lợi chung của phe ta thêm vẻ vang, to lớn.

TRẦN LỰC

-------------------------

Báo Nhân Dân, số 1909, ngày 7-6-1959, tr.4.

Tin liên quan