Vụ chiêm năm nay rất khá, khá nhất so với mấy năm qua.

Về thóc, có nơi mỗi mẫu tây gặt được 22 tạ. Về khoai, có nơi mỗi mẫu tây bới được 60 tạ.

Đó là một thắng lợi mà nông dân đã tốn rất nhiều lực lượng mới giành được:

Đầu mùa, nắng hạn kéo dài. Nông dân đã thi đua đào giếng, khơi mương, vắt đất ra nước.

Kế đến nạn sâu cắn lúa. Nông dân đã động viên cả làng cả xóm đi bắt sâu suốt ngày, suốt đêm.

Rồi đến trời mưa tầm tã, nước ngập cả đồng. Nông dân lại phải dốc sức đấu tranh chống nước lũ.

Trời đã thử thách đủ cách. Sức đoàn kết của nông dân đã thắng được trời.

Bộ đội và thanh niên đã góp một phần quan trọng vào thắng lợi này. Cũng nên ghi công lao cán bộ các cấp - nói chung, cán bộ đã cố gắng làm đúng chỉ thị của Đảng và Chính phủ, gần gũi và hướng dẫn đồng bào nông dân.

Cải cách ruộng đất, làm cho nông dân có ruộng có trâu, hăng hái làm ăn, không bị giai cấp địa chủ bóc lột. Các tổ đổi công phát triển, mọi việc làm được tốt, được nhanh. Những điều đó cộng lại đã đưa đến thắng lợi của vụ chiêm.

Nhưng chúng ta chớ vì thắng lợi mà kiêu.

Thắng lợi vụ chiêm càng thúc đẩy chúng ta cố gắng làm cho vụ mùa thắng lợi. Chúng ta phải:

- Tiết kiệm lương thực, để phòng đói cứu đói tháng 8.

- Chuẩn bị chu đáo việc phòng lụt, phòng bão, chống hạn.

- Tích trữ đầy đủ phân bón, giống mạ… Ra sức cải tiến kỹ thuật, củng cố các tổ đổi công.

Cán bộ các cấp thì phải tránh chủ quan, phải lãnh đạo thiết thực công tác vụ mùa.

Nói tóm lại: chúng ta cần phải phát động một phong trào thi đua, nhằm giành cho kỳ được vụ mùa thắng lợi. Kinh nghiệm đã chứng tỏ rằng: Khéo tổ chức, khéo lãnh đạo, thì nông dân ta nhất định làm được.

Ngoài ra, các khu và các tỉnh cần kiểm tra kỹ, trong vụ chiêm cá nhân nào và đơn vị nào có thành tích xuất sắc nhất trong tỉnh, thì báo cáo và đề nghị Chính phủ khen thưởng, để khuyến khích đồng bào nông dân thêm hăng hái thi đua.

C.B.

---------

Báo Nhân Dân, số 848, ngày 30-6-1956, tr.2.

Tin liên quan