Thanh niên xung phong,

Khai mương, đào giếng.

Thanh niên nổi tiếng,

Đào giếng, khai mương.

Quyết tâm chống hạn để tăng gia sản xuất, đồng bào nông dân khắp nơi đang đào giếng, khai mương và đã có thành tích rất khá.

Trong công việc này, thanh niên nông dân đã góp một phần quan trọng. Sau đây là vài thí dụ:

- Ở Hà Tĩnh - Trong 3 hôm, từ 29 đến 31-12, đồng bào đã đào và sửa được 2.000 cái giếng, 69 cái mương và đặt được 117 cái xe quay nước.

- Ở Nghệ An - Cũng trong 3 hôm ấy, đào được 500 cái giếng, 160 cây số mương. Riêng huyện Thanh Chương đã gánh được 115 vạn gánh nước tưới cho ruộng.

- Ở Thanh Hóa - Trong 2 hôm từ 15 đến 16-12, đào và sửa được 2.000 cái giếng, 21 cây số mương. Riêng thanh niên 31 xã ở huyện Hoằng Hóa đào và sửa được 1.000 cái giếng và 8 cây số mương.

- Ở Hải Dương - Ủy ban hành chính tỉnh cùng 4 vạn đồng bào dân công đào kênh dài 20 cây số, nối sông Cày và sông Neo để lấy nước tưới ruộng.

- Ở Thái Bình - Thanh niên xã Quang Trung đào được 4 cái ao và 300 thước ngòi, do đó đã làm cho đồng bào phấn khởi và ra sức khai mương đào giếng. Riêng đồng chí Bốn (trưởng phân đoàn thanh niên) đã gánh được 300 gánh nước.

Nếu thanh niên nông dân khắp nơi đều xung phong làm kiểu mẫu như thế, nếu đồng bào nông dân khắp nơi đều cố gắng như thế, thì chúng ta nhất định đánh thắng giặc hạn, và vụ lúa này nhất định tốt.

Chúng tôi được tin rằng: Hồ Chủ tịch và Chính phủ quyết định sẽ khen thưởng những xã và những đơn vị nào có thành tích nhất trong việc gánh nước, khai mương, đào giếng, chống hạn. Vậy, mong bà con ta ai cũng cố gắng giành cho được giải thưởng.

C.B.

------------

- Báo Nhân Dân, số 678, ngày 10-1-1956, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.244.


(1). Tiêu đề do báo Nhân Dân đặt (B.T).

Tin liên quan