Nói đến công nghiệp, thì cũng phải nói đến thủ công nghiệp, vì nó cũng là một vấn đề quan trọng trong kinh tế nước ta.

Mấy năm trước, thủ công nghiệp Trung Quốc đã tổ chức thành hợp tác xã. So với sản xuất riêng lẻ, hợp tác xã thủ công nghiệp đã tiến bộ nhiều về mọi mặt. Ngày nay, trong phong trào tiến bộ nhảy vọt của toàn dân, hợp tác xã thủ công nghiệp cũng tiến lên một bước cao. Họ phát triển thành những công xưởng hợp tác.

Vừa rồi, ở Bắc Kinh, 108 hợp tác xã thủ công nghiệp thuộc bảy nghề thêu, nghề dệt, đã họp lại thành 63 công xưởng hợp tác, với 16.000 nhân viên và công nhân. Những công xưởng hợp tác ấy mỗi năm sản xuất đáng giá 160 triệu đồng, tức là bằng 1 phần 3 tổng số sản xuất thủ công nghiệp ở thủ đô.

Khi đã chuyển thành công xưởng hợp tác, tiền cổ phần của các xã viên đều được trả lại. Chế độ chia lãi đổi thành chế độ trả tiền lương. Xưởng do một giám đốc phụ trách quản lý, và cũng có đại hội đại biểu của nhân viên và công nhân như các xưởng khác.

Đó là một tiến bộ lớn của hợp tác xã thủ công nghiệp trong quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Chuyển thành công xưởng hợp tác thì lực lượng được tập trung hơn, thiết bị được đầy đủ hơn, cải tiến kỹ thuật dễ dàng hơn. Do đó, số lượng và chất lượng của sản phẩm được nâng cao và giá thành giảm bớt.

Một điều quan trọng nữa, là tinh thần hăng hái của nhân viên và công nhân cũng do đó mà lên cao. Vài thí dụ:

Ở Chu Khẩu Điếm, sau khi hợp tác xã thợ rèn và hợp tác xã thợ mộc hợp thành một xưởng, chỉ trong mươi hôm đã sản xuất được nhiều máy tát nước, máy cày, máy cấy thô sơ, và nhiều dụng cụ khác để phục vụ nông nghiệp và xí nghiệp nhỏ ở địa phương.

Khi còn đứng một mình, hợp tác xã sửa chữa xe mô tô, vì thiếu thiết bị và sức lao động, trong bảy tháng chỉ sản xuất được bốn chiếc mô tô. Từ ngày hợp thành xưởng với hợp tác xã làm đồ phụ tùng xe hơi và hợp tác xã tráng điện, trong năm tháng đã sản xuất 200 chiếc mô tô.

Hợp tác xã dệt khăn mặt “Hỏa tinh”, sau khi chuyển thành xưởng trong ba tháng năm nay đã sản xuất hơn ba tháng năm ngoái 25%, giá thành thì giảm được 4%.

Những kinh nghiệm trên đây chứng tỏ rằng: Thủ công nghiệp riêng lẻ tổ chức thành hợp tác xã là một bước tiến khá; nhưng nhiều hợp tác xã nhỏ họp thành những công xưởng hợp tác to - là một bước tiến cao hơn, to hơn, và sản xuất sẽ phát triển nhanh chóng hơn.

TRẦN LỰC

-------------------------

Báo Nhân Dân, số 1586,  ngày 16-7-1958, tr.3.

Tin liên quan