Sau ngày thủ đô được giải phóng, lần đầu tiên Hồ Chủ tịch gặp các đại biểu Hà Nội, Người nói rằng: “Chúng ta sẽ ra sức làm cho thủ đô chúng ta phong thuần tục mỹ”. Lời nói của Hồ Chủ tịch có ý nghĩa sâu xa. Vì sau những năm bị đô hộ, phong tục xấu xa của thực dân, phong kiến đã truyền nhiễm vào nhân dân ta không ít. Ngày nay tàn tích ấy vẫn sót lại ít nhiều.

Báo “Hòa bình” (19-12-1954) đã nêu lên mấy điểm như:

- Chủ nhà gọi người giúp việc bằng “thằng, con”.

- Một số thanh niên gọi Trung Quốc là Trung cộng, Liên Xô là Nga Xô, cán bộ ta là Việt Minh…

Và những cái “trái tai gai mắt” khác.

Sửa chữa những khuyết điểm ấy không khó gì. Đồng bào ta để ý sửa chữa thì nhất định sửa chữa được. Mà sửa chữa những khuyết điểm ấy cũng là góp phần vào làm cho phong thuần tục mỹ.

Lời nói chẳng mất tiền mua,
Chọn lời mà nói cho vừa lòng nhau.

C.B.

---------

Báo Nhân Dân, số 302, ngày 28-12-1954, tr.2.

Tin liên quan