Theo lời của ông Tổng thư ký Công đoàn Giáo dục Pháp, thì tình hình của học trò ở Pháp đã bí lại bí thêm, vì thiếu thầy giáo và thiếu nhà trường.

Thiếu thy giáo - Như ở Loarơ, cần 80 người mà chỉ có 37 người. Ở miền Bắc, cần 384 người mà chỉ có 79 người, v.v..

Thiếu nhà trường - Như ở xứ Man, có những trường phải dạy ở dưới hầm hoặc ở trên gác nhà người ta. Ở Lơ Havơrơ, trẻ con phải học ở một tiệm nhảy đầm, chiều thứ 7 thì dẹp bàn ghế lại, để làm phòng nhảy. Ở Oócxây, trường học phải mở tại một quán bán rượu. Ở tỉnh Tulu, 110 nhà trường chỉ có 12 trường tốt, 26 trường thì chật chội, 72 trường thì gần đổ nát v.v..

Ở Bắc Phi thuộc Pháp tình hình còn bi hơn nữa: Ở Angiêri, 81 phần 100 trẻ em không được học. Ở Marốc 95 phần 100, ở Tuynidi 61 phần 100 con trai và 90 phần 100 con gái không được học.

Thiếu tin - Có tình trạng bi đát ấy là vì nhà nước Pháp thiếu 200 ngàn triệu phrăng để thực hiện “kế hoạch 5 năm” giáo dục. Trong lúc đó thì mỗi năm Pháp chi tiêu vào binh bị 1.700 ngàn triệu phrăng.

C.B.

----------

- Báo Nhân Dân, số 269, ngày 21-11-1954, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9, tr.129-130.

Tin liên quan