Bọn Ngô Đình Diệm thường rêu rao rằng cái chế độ của chúng dân chủ lắm! Đây là một vài thí dụ về cái "tự do dân chủ" của Ngô Đình Diệm:

Hiệp định Giơnevơ điều 14c quy định rằng phải đảm bảo quyền tự do dân chủ của nhân dân. Nhưng bọn Ngô Đình Diệm đã thẳng tay đàn áp, khủng bố nhân dân, trả thù những người trước đây tham gia kháng chiến. Chúng đã xả súng bắn bừa vào đám đông. Những vụ Bình Thành, Mỏ Cày, Hà Lam, Chợ Được, v.v. còn ghi tội ác tầy trời của chúng. Hiện nay ở giữa thành phố Sài Gòn - Chợ Lớn, chúng đang vây bắt hàng nghìn người một lúc gây nên không khí khủng bố rất nặng nề. Tháng 2 và 3-1955, Ủy ban quốc tế đã 5 lần kết luận những nhà cầm quyền miền Nam vi phạm điều 14c và mới đây, trong bản báo cáo thứ ba của Ủy ban quốc tế lại kết luận là đối phương vi phạm nghiêm trọng điều 14c tức là điều đảm bảo tự do dân chủ.

Ngô Đình Diệm đánh nhau với các phái làm cho hàng vạn người chết và bị thương, hàng chục vạn người không nơi ăn chốn ở. Vì tình máu mủ, nhiều đồng bào đã tổ chức việc cứu giúp lẫn nhau. Bọn Diệm thù ghét tình đoàn kết của đồng bào ta. Chúng đã bắt giam nhiều người tham gia việc cứu tế.

"Tự do dân chủ" của Ngô Đình Diệm cũng rất đặc biệt đối với các báo. Nhiều tờ báo ở Sài Gòn bị kiểm duyệt phải bỏ trắng hàng nửa trang. Trước sự đấu tranh quyết liệt của anh chị em viết báo ở miền Nam, bọn Ngô Đình Diệm ra chỉ thị cho những tờ báo của chúng tán láo rằng: "Trong tình trạng nước Việt Nam đang bị chia xẻ... thì việc ban bố tự do ngôn luận sẽ không sát" (!!!) (báo Tự do). 'Trước sự đòi hỏi tự do ngôn luận... chúng tôi không thể nào tha thứ việc làm ấy được vì thực dân sẽ lợi dụng tự do ngôn luận đưa chúng tôi vào con đường nô lệ ngoại bang" (!!!) (báo Thời đại).

Thật là tự do dân chủ kiểu Mỹ.

H.B.

------------

- Báo Nhân Dân, số 483, ngày 29-6-1955, tr.2.
- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.18-19.

Tin liên quan