Tháng 10 năm ngoái, khi quân đội Pháp rút khỏi Hà Nội, một phóng viên của hãng thông tấn Mỹ “UP” cũng rút theo. Rồi y gửi tin tức cho các báo Mỹ. Trong bài y viết, có mấy đoạn như sau:

“Mặc dầu những cuộc cãi cọ nhau và mặc dầu quá đông người lộn xộn, đời sống ở Hải Phòng vui hơn ở Hà Nội nhiều... Với nạn tham ô, với những tiệm thuốc phiện, với những phòng nhảy đầm, với những nhà gái đĩ - Hải Phòng nhộn nhịp và tự do hơn...”.

Tự do tham ô, tự do hủ hóa, tự do làm đĩ, tự do giết người, cướp của - Đó là “tự do” kiểu Mỹ mà tay sai của chúng là bọn Ngô Đình Diệm đang triệt để thi hành. Song, nhân dân Việt Nam kiên quyết chống thứ “tự do” hại dân, hại nước ấy.

Tự do, ba bảy tự do.

Tự do kiểu Mỹ là trò vô lương.

C.B.

------

- Báo Nhân Dân, số 311, ngày 6-1-1955, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9, tr.236.

Tin liên quan