Cuối năm nay, Mỹ sẽ bầu cử tổng thống mới, và bổ sung một số đại biểu quốc hội. Nhưng từ trung tuần tháng 8 đã bắt đầu cuộc tranh cử sôi nổi giữa hai đảng đại tư bản là đảng “cộng hòa” hiện đang cầm quyền và đảng “dân chủ”.

Nhân cuộc tranh luận giữa hai đảng ấy, chúng ta biết thêm vài sự thật. Thí dụ: Ở Mỹ có 20 triệu công nhân thất nghiệp, đời sống của những người lao động rất khó khăn,…

Chính cương của đảng “cộng hoà” tuyên bố hôm 21-8, khoe khoang nhiều về sự thịnh vượng và phồn vinh, nhưng cũng để lộ mấy điều như:

- Phụ nữ Mỹ chưa được bình quyền, vì “Đảng sẽ đề nghị với quốc hội bổ sung hiến pháp làm cho đàn bà cũng được quyền ngang như đàn ông”.

- Người Mỹ da đen bị bạc đãi, vì trong 48 châu của Mỹ, thì “sự phân biệt chủng tộc đã chấm dứt ở châu Côlumbia”. Nhưng khi cần bắt người Mỹ da đen đi lính, thì “sự phân biệt chủng tộc đã chấm dứt trong lực lượng vũ trang của Mỹ”.

- Về cuộc chiến tranh xâm lược Triều Tiên, chính cương phải nhận rằng: “Mỹ đã thiệt hại 1 phần 8 triệu (tức là 125.000) binh sĩ chết và bị thương… Hao tốn về vật chất và tiếp theo đó là nạn lạm phát đã làm kinh tế Mỹ nguy ngập…”.

- Bản chính cương cũng phải nhận sự phát triển của cộng sản: “Năm 1945, cộng sản chỉ thống trị 200 triệu người ở Liên Xô. Đến năm 1953, cộng sản đã thống trị hơn 700 triệu người ở 15 nước độc lập”.

Bản chính cương rất dài, nhưng không hề đả động đến những vấn đề tài giảm vũ trang, cấm bom nguyên tử, giữ gìn hòa bình!

C.B.

---------

Báo Nhân Dân, số 918, ngày 9-9-1956, tr.2.

Tin liên quan