Tạp chí Mỹ Tin tc hàng tun vừa đăng một bài xã luận, tóm tắt như sau:

“Mỗi ngày thế giới thêm 7 vạn trẻ con mới đẻ. Miệng ăn ngày càng tăng, lấy gì nuôi cho xuể. Vậy cần phải giảm bớt số người. Cách hạn chế sinh đẻ, chưa đủ. Luật lệ cho phép phá thai, cũng chưa đủ. Chiến tranh là cách tốt nhất để giảm bớt số người. Chiến tranh liên tiếp, chiến tranh bằng bom nguyên tử và bom khinh khí”.

Liên Xô có một đạo luật trừng trị rất nặng tội tuyên truyền chiến tranh và có những giải thưởng rất to (giải thưởng Xtalin) để tặng những chiến sĩ hòa bình xuất sắc. Trong số những người đã được thưởng có một vị giáo chủ Anh ngoài 70 tuổi, một vị đứng đầu tôn giáo Gia Nã Đại, một vị linh mục Ý.

Mỹ thì khủng bố những người và những đoàn thể đấu tranh cho hòa bình. Chính khách và báo chí Mỹ thi nhau tuyên truyền chiến tranh.

Tướng Côlin mới bước chân đến Sài Gòn liền thi hành chính sách Mỹ: y xúi giục bọn Ngô Đình Diệm bắt giam những nhân sĩ Nam Bộ đấu tranh cho hòa bình.

15 năm chiến tranh đã làm nhân dân ta điêu đứng. Nhân dân ta yêu chuộng hòa bình, vì có hòa bình mới xây dựng được đời sống ấm no, hạnh phúc. Vì vậy, nhân dân ta kiên quyết ủng hộ chính sách hòa bình do Liên Xô lãnh đạo và kiên quyết chống lại phe lũ gây chiến do Mỹ cầm đầu.

C.B.

--------

- Báo Nhân Dân, số 282, ngày 7-12-1954, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9, tr.158-159.

Tin liên quan