Ở Liên Xô, văn nghệ gắn liền với sinh hoạt và đấu tranh của nhân dân, cho nên được nhân dân yêu chuộng và được phát triển rất nhanh chóng. Mấy con số sau đây chứng tỏ điều đó:

1934

1953

Công đoàn các nhà văn

1.500 người

3.695 người

Những tác phẩm được in

3.425 loại, in ra 40.130.000 quyển

4.385 loại, in ra 198.327.000 quyển

Dịch tiểu thuyết nước ngoài

148 loại, in ra

4.797.000 quyển

420 loại, in ra

24.480.000 quyển

Tiểu thuyết Liên Xô các nước ngoài dịch

97 loại

900 loại

(44 nước dịch)

Ở Liên Xô có hơn 300.000 nhà chứa sách và cho mượn sách.

Trong cuộc kháng chiến anh dũng, văn nghệ Việt Nam đã có chuyển hướng mới và tiền đồ vẻ vang. Nhưng muốn tiến bộ hơn nữa, văn nghệ ta cần cố gắng nghiên cứu và học tập văn nghệ Liên Xô.

C.B.

----------

- Báo Nhân Dân, số 298, ngày 24-12-1954, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.9, tr.202.

Tin liên quan