Sau khi đánh tan bọn Tưởng Giới Thạch, đuổi sạch bọn đế quốc Mỹ, chỉ trong 3 năm, Trung Quốc đã hoàn thành những việc to lớn như: trừng trị lũ phản cách mạng; khôi phục lại kinh tế; thăng bằng thu và chi; quét sạch nạn quan liêu, tham ô và lãng phí... Nhất là đã hoàn thành việc chia hơn 700 triệu mẫu ruộng cho 300 triệu nông dân.

Do đó, nông dân rất hăng hái thi đua sản xuất, làm cho công nghiệp và thương nghiệp của Nhà nước và của các nhà tư sản dân tộc phát triển mau chóng, và xây nền tảng cho 3 công việc to lớn năm nay.

Một là tăng cường giúp Triều chống Mỹ. Đế quốc Mỹ xâm lược Triều Tiên, mục đích chính là hòng tiến công Trung Quốc. Trong 2 năm rưỡi giúp Triều chống Mỹ, Quân chí nguyện Trung Quốc đã cùng Quân đội nhân dân Triều Tiên tiêu diệt hơn 736.000 binh sĩ địch, bắn rơi và bắn bị thương hơn 7.800 máy bay Mỹ.

Dù thất bại nặng, Mỹ vẫn đeo đuổi chiến tranh ở Triều Tiên (cũng như Pháp, dù thất bại nặng, vẫn đeo đuổi chiến tranh ở Việt Nam), cho nên Trung Quốc phải tăng cường việc giúp Triều chống Mỹ, cho đến thắng lợi cuối cùng. Hai là bắt đầu kế hoạch 5 năm. Nhờ sự hăng hái của nhân dân, nhất là nông dân đều có ruộng cày, công nhân làm chủ nhà máy, mà trong 3 năm trước, kinh tế phát triển rất mau. So với năm 1949, thì kinh tế năm 1952 đã tăng 165 phần trăm.

Kế hoạch 5 năm bao gồm việc xây dựng kinh tế, xây dựng quốc phòng, xây dựng văn hóa, chủ yếu là xây dựng kinh tế. Kế hoạch ấy làm xong, thì Trung Quốc sẽ từ một nước nông nghiệp trở nên một nước công nghiệp giàu mạnh.

Do toàn thể nhân dân kiên quyết phấn đấu và do sự giúp đỡ không vụ lợi của Liên Xô, kế hoạch ấy nhất định sẽ thành công tốt đẹp.

Ba là tổng tuyển cử. Nông dân đã có ruộng cày, nhân dân đã trải qua những cuộc cải cách về xã hội và chính trị, trình độ của mọi người đã được nâng cao. Điều kiện đã đầy đủ để nhân dân tự chọn lấy chính phủ của mình bằng cách tổng tuyển cử. Đó sẽ là một cuộc tuyển cử khổng lồ, to hơn cả các cuộc tuyển cử của các nước châu Âu cộng lại, to bằng 12 cuộc tổng tuyển cử của Pháp (Trung Quốc có 475 triệu nhân dân, châu Âu 420 triệu, Pháp 40 triệu).

Cuộc tổng tuyển cử làm cho chủ quyền của nhân dân càng phát triển, nhân dân càng thêm hăng hái đẩy mạnh cuộc giúp Triều chống Mỹ, và hoàn thành kế hoạch 5 năm.

Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Mao Trạch Đông và Đảng Cộng sản, Trung Quốc đã từ chỗ tối tăm bị đế quốc và phong kiến địa chủ thống trị, bước lên con đường sáng sủa, vẻ vang, tự do và dân chủ thực sự.

Liên Xô giàu mạnh, Trung Quốc giàu mạnh, tức là phe dân chủ hòa bình thế giới chắc chắn, vững vàng. Vì vậy, nhân dân ta nhiệt liệt hoan hô 3 công việc to lớn năm nay của Trung Quốc, và chúc anh em Trung Quốc đại thành công.

Năm nay, nước ta cũng có 2 công tác lớn làm trung tâm cho những công tác khác:

Một là đẩy mạnh kháng chiến để tranh lấy nhiều thắng lợi hơn nữa.

Hai là phát động quần chúng nông dân triệt để giảm tô, thực hiện giảm tức.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, với quyết tâm và sự tận tụy của cán bộ, với sự dũng cảm của bộ đội và sự đoàn kết chặt chẽ, phấn đấu hăng hái của nông dân, 2 công tác lớn của chúng ta cũng nhất định thành công.

C.B.

--------

- Báo Nhân Dân, số 95, từ ngày 11 đến ngày 15-2-1953, tr.1.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.66-68.

Tin liên quan