Những đoàn văn công các nước bạn lần lượt đến thăm ta để trao đổi văn hóa với ta và để thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa nhân dân ta và nhân dân các nước bạn.

Ngoài những bài hát hay, những điệu múa khéo, mà hàng chục vạn đồng bào ta đã được thưởng thức, các đồng chí ấy còn giáo dục cho nhân dân ta những điều cao cả hơn nữa:

- Triều Tiên là một dân tộc anh dũng, đã vùng dậy đánh lui quân đội 16 nước xâm lược do Mỹ cầm đầu. Điều đó chứng tỏ rằng: Trước lực lượng đoàn kết nhất trí của nhân dân, đế quốc Mỹ chỉ là "con cọp giấy".

- Anbani đã chứng tỏ rằng: Dù chỉ có 130 vạn con người, song nhân dân cố gắng không ngừng và được các nước bạn giúp đỡ một cách vô tư, khảng khái, thì nước họ vẫn xây dựng được chủ nghĩa xã hội.

- Đoàn văn công Trung Quốc đã cho chúng ta thấy rằng: Dưới chế độ dân chủ nhân dân, văn hóa (cũng như chính trị, kinh tế và các mặt khác) phát triển rất nhanh, rất mạnh.

Nội dung và ý nghĩa phong phú của những bài hát, điệu múa, cho đến những trang sức đẹp đẽ huy hoàng, đều do bao năm hy sinh chiến đấu, mới có kết quả tốt đẹp như ngày nay và càng ngày càng thêm tốt đẹp.

Một điều nữa là: Nghệ thuật chân chính cốt để phục vụ nhân dân, đồng thời phục vụ tinh thần quốc tế. Hiểu rõ như vậy, chúng ta càng quý mến các đoàn văn công bạn.

C.B.

------------

- Báo Nhân Dân, số 572, ngày 26-9-1955, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.10, tr.148-149.

Tin liên quan