Thiên trời địa đất

Suốt muôn nghìn năm

- Trung Quốc, Việt Nam,

- Láng giềng lân cận.

Nhưng,

Hán, Đường ép lấn

Đến bọn Mãn Thanh

Lên mặt hống hách

Đặt Trấn Nam Quan

- Nguyên, Minh xâm lăng,

- Rồi Tưởng Giới Thạch,

- Khinh rẻ Việt Nam,

- Trấn là trấn áp.

Nay,

Nhân dân Trung Quốc

Nam, Bắc, Tây, Đông

- Cách mạng thành công,

- Đều là đồng chí.

Cụ Mao chỉ thị

Rằng “Nước Việt Nam

Là nước anh em

Ta cần đoàn kết”.

Tự tay Cụ viết

Thành cửa Mục Nam

- Sửa “Trấn” Nam Quan

- Mục là hòa mục.

Thật là đáng phục

Đạo đức Cụ Mao,

Bể rộng núi cao,

Tinh thần quốc tế.

Việt - Hoa huynh đệ

Đồng khổ, cộng cam

- Hoa - Việt kết đoàn,

- Giữ gìn hòa bình châu Á,

Giữ gìn hòa bình thế giới.

Nay mừng ngày mới

Quốc khánh Trung Hoa,

2 dân tộc ta

Chúc Cụ Mao muôn tuổi!

Chúc Cụ Hồ muôn tuổi!

C.B.

----------

Báo Nhân Dân, số 138, từ ngày 26 đến ngày 30-9-1953, tr.2.

Tin liên quan