Cách mạng Trung Quốc giúp chúng ta rất nhiều: giúp về lý luận, giúp về tinh thần, giúp về vật chất, giúp kinh nghiệm đấu tranh và kinh nghiệm xây dựng.

Năm nay, Đảng và Chính phủ ta nêu kế hoạch sản xuất và tiết kiệm, gồm việc chống tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu.

Trong công việc này, Trung Quốc cũng giúp ta kinh nghiệm: thực hành dân chủ rộng rãi, đi đúng đường lối quần chúng, thì thành công. Một thí dụ:

Vừa rồi, Thị trưởng Bắc Kinh viết thư cảm ơn nhân dân. Trong thư nói: “Chúng tôi đã phái 253 tổ đại biểu đi khắp các phố và ngoại ô để hỏi ý kiến nhân dân. Chỉ trong 4 hôm, nhân dân đã cho chúng tôi tài liệu về 10.986 vụ tham ô, lãng phí. Trong đó:

- Cục Công an 1.190 vụ,

- Các cục khác 534 vụ,

- Các ủy ban khu phố 632 vụ,

- Các cán bộ xã 4.147 vụ,

- Các hợp tác xã 690 vụ,

- Các xí nghiệp nhà nước 42 vụ,

- Các đoàn thể quần chúng 808 vụ,

- Các nhà công thương 1.208 vụ,

- Cá nhân công dân 1.625 vụ,

- Các cơ quan trung ương 312 vụ,

- Linh tinh 293 vụ.

“Chúng tôi hứa sẽ sửa chữa và xử trí đúng mực, để chính quyền ta trở nên một chính quyền thật trong sạch, để khỏi phụ lòng nhân dân...”.

Giấu ai, chứ không giấu được dân,

Dân mà giúp sức, thì làm thành công.

C.B.

----------

Báo Nhân Dân, số 57, ngày 8-5-1952, tr.2.

Tin liên quan