Mỹ mưu gây thế giới chiến tranh toàn diện: quân sự, chính trị, và kinh tế. Mỹ cấm các nước phe Mỹ không được buôn bán với Liên Xô, Trung Quốc và các nước dân chủ khác. Thủ đoạn của Mỹ rất thâm độc: chúng mưu bao vây kinh tế Liên Xô và các nước dân chủ, đồng thời làm cho kinh tế các nước phe Mỹ hoàn toàn phụ thuộc vào Mỹ.

Các nhà công nghiệp và thương nghiệp các nước phe Mỹ không được tự do buôn bán, thì ngày càng phá sản. Cho nên trong cuộc Hội nghị kinh tế quốc tế Mạc Tư Khoa, họ đã phớt cả chính phủ phản động của nước họ mà ký kết buôn bán hàng trăm hàng ngàn triệu với Liên Xô, với Trung Quốc và các nước dân chủ khác. Đó là vố thứ nhất giáng vào đầu Mỹ.

Hồi đầu tháng 9 này, Đại hội công đoàn nước Anh (Công đoàn có 8 triệu đoàn viên) đã thông qua một nghị quyết: “Kinh tế nước Anh ngày thêm khó khăn. Nước Anh cần phải phát triển việc buôn bán với Liên Xô và Trung Quốc, và phải lập tức đàm phán với 2 nước ấy”. Đó là vố thứ hai giáng vào đầu Mỹ.

Hơn nữa, viên cựu Bộ trưởng Bộ Mậu dịch Anh làm một kế hoạch, nhằm mục đích “cứu vãn nước Anh khỏi kinh tế khủng hoảng và khỏi nương tựa vào Mỹ”. Kế hoạch ấy nói: “Mỹ dùng cách “viện trợ” để buộc Anh phải cúi đầu theo chiến lược độc đoán của Mỹ. Mỹ lại can thiệp vào việc buôn bán của Anh. Vì vậy, Anh phải kiên quyết phản đối thủ đoạn của Mỹ và từ chối sự “viện trợ” của Mỹ...”. Đó lại là một vố nữa giáng vào đầu Mỹ.

Những việc đó tỏ rằng: Phong trào chống đế quốc Mỹ đang lan tràn khắp các nước Tây Âu, và Mỹ ngày càng bị cô lập trên thế giới.

C.B.

---------

Báo Nhân Dân, số 81, ngày 6-11-1952, tr.2.

Tin liên quan