Vì đế quốc Mỹ và Tưởng Giới Thạch tung ra nhiều mật thám, nên hiện nay ở Trung Quốc có phong trào phòng gian tr gian rất sôi nổi.

Đó là một phong trào quần chúng, toàn thể nhân dân tham gia. Từ thành thị đến thôn quê, nhân dân tự động tổ chức những ủy ban phòng gian trừ gian. Hàng triệu lỗ tai, con mắt của nhân dân chăng thành những bức "thiên la địa võng", nên lũ mật thám không sao thoát được. Có những em bé, những cụ già, những phụ nữ đã nổi tiếng anh hùng phòng gian tr gian, vì đã giúp công an tóm được những tên mật thám đầu sỏ.

Có người đã phát giác lũ mật thám, dù chúng là bà con của họ. Như thế là rất đúng, vì lũ mật thám đã có hại cho nước, tức là hại cho làng, hại cho nhà. Chúng đã phản quốc, thì chúng còn kể gì đến bà con dòng họ.

Có kết quả ấy, là nhờ công an theo đúng đường li nhân dân, biết da vào sc nhân dân, t chc và giáo dc nhân dân, làm cho mi người hiu rõ phòng gian là nhim v chung ca công dân, là mt công vic ái quc.

Ngày nay ở Việt Nam ta, giặc Pháp gần đến chỗ chết, nên chúng tung nhiều mật thám ra, hòng phá hoại ta. Nhân dân ta và công an ta cần học kinh nghiệm Trung Quốc để ngăn ngừa và tiêu diệt bọn mật thám phản quốc.

Phòng gian phải đi đôi với gi bí mt. Đó là hai việc quan trọng cho công cuộc kháng chiến.

C.B.

--------

- Báo Nhân Dân, số 14, ngày 28-6-1951, tr.2.

- Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.53.

Tin liên quan