chính sách của Đảng

Huyện Bạch Thông khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới

Huyện Bạch Thông khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới

Bạch Thông là huyện đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh Bắc Kạn. Đây cũng là huyện đầu tiên ở Bắc Kạn có xã đạt chuẩn nông thôn mới và xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Có được kết quả ấy, bên cạnh nguồn lực hỗ trợ từ Nhà nước phải kể tới sự đóng góp, chung tay của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn.
Thái Nguyên tạo động lực từ công tác dân vận

Thái Nguyên tạo động lực từ công tác dân vận

Quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng về công tác dân vận, tỉnh Thái Nguyên triển khai đồng bộ công tác dân vận gắn liền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, coi trọng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền, bảo đảm mọi hoạt động của cấp ủy, chính quyền là để phục vụ lợi ích của nhân dân ngày càng hiệu quả.
Đại đức Thạch Sa Vane làm theo gương Bác

Đại đức Thạch Sa Vane làm theo gương Bác

Đại đức Thạch Sa Vane (trong ảnh), sư cả chùa Long Trường, xã Tân Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh đã có từ tâm và làm được nhiều việc thiện khi còn rất trẻ. Sức lan tỏa từ Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do Đảng ta khởi xướng, tạo điều kiện cho Đại đức Thạch Sa Vane làm thêm nhiều việc thiện hơn.