thủ công nghiệp

Phú Thọ mãi khắc sâu lời Bác dặn

Phú Thọ mãi khắc sâu lời Bác dặn

Phú Thọ vinh dự nhiều lần được đón Bác về thăm, làm việc và lãnh đạo kháng chiến. Sau hòa bình lập lại, do đạt nhiều thành tích trong lao động, sản xuất, ngày 18 và 19-8-1962, tại thị xã Phú Thọ, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và căn dặn Ðảng bộ, nhân dân Phú Thọ cố gắng tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, hoàn thành và hoàn thành vượt mức những nhiệm vụ Ðảng giao phó, trở thành tỉnh tiên tiến để góp phần đắc lực vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc...

Thực hiện Cuộc vận động lớn ở Ðoan Hùng

Đoan Hùng là huyện miền núi trung du của tỉnh Phú Thọ, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn. Ở một số chi bộ, đảng bộ trước đây đảng viên chưa khẳng định được vai trò lãnh đạo. Công tác xây dựng Ðảng chưa được chú trọng đúng mức.